Література в контексті культури

У збірнику висвітлюється література з точки зору поетики, семіотики, її функціонування в сучасних контекстах культури. Літературний процес розглядається у зв'язку з філософським, соціальним та ін. дискурсами, проблемами ґендерної та релігійної ідентичності, в полі інтернет-комунікації та масової культури. Вивчення сучасного літературного процесу з позицій історії літератури передбачає включення фактів сучасної літератури системи жанрів, стилів та інших рівнів історичної поетики. Статті відображають закономірності розвитку світового літературного процесу.

 


Література в контексті культури

Періодичність: 2 рази на рік.

Відповідальний редактор: Гусєв Віктор Андрійович

Відповідальний секретар: Романова Олена Іванівна

Редакційна колегія: д. філол. н., доц. Гусєва О.О., д. філол. н., проф. Демченко В.Д., д. філол. н., проф. Заверталюк Н.І., д. філол. н., проф. Калашникова О.Л., д. філол. н., проф. Нарівська В.Д., д. філол. н., проф. Потніцева Т.М.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 6955 від 11.02.2003р.

Основні напрямки статей у журналі: історія української літератури, історія літератури країн Західної Європи та США, історія російської літератури, компаративістика, теорія літератури.

Key title: Lìteratura v kontekstì kul’turi

Abbreviated key title: Lìt. kontekstì kul’t.

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі ISSN

ISSN 2312-3079 (print)

ISSN 2313-609X (online)

 
Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.